Obchodní podmínky

V těchto obchodních podmínkách jsou uvedena vaše práva a závazky spojené s užíváním internetové poptávky fotografií. Přečtěte si je pečlivě. Zaškrtnutím rámečku u nahrávání vyjadřujete se smlouvou a obchodními podmínkami svůj plný souhlas.

Obchodní podmínky – Poptávka fotografií

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s užíváním internetové poptávky fotografií. Poptávající je oprávněn obchodní podmínky měnit či doplňovat.

1. Úvodní pojmy

Provozovatelem internetové poptávky provozované na těchto webových stránkách stránkách je Pražská informační služba, příspěvková organizace, nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem Arbesovo nám. 70/4, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 00064491, DIČ: CZ00064491 (dále jen „Poptávající“). Nabízejícím může být pouze zletilá svéprávná fyzická osoba či právnická osoba s právní osobností, která nabídne přes webový formulář fotografii, ke které má vlastnické právo, a která je nabídnuta dle seznamu Poptávajícího, který je uveřejněn na webových stránkách Poptávajícího (dále jen „Nabízející“).

2. Základní ustanovení

Nahráním fotografie do webové databáze nedochází k přechodu vlastnického práva k fotografii z Nabízejícího na Poptávajícího, ani k uzavření smlouvy. Nahrání fotografie do webové databáze se považuje za návrh na uzavření smlouvy dle § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).V případě zájmu o fotografii Poptávající zašle Nabízejícímu připravený vzor faktury, na základě které Nabízejícímu uhradí částku dle ceníku, který je součástí těchto obchodních podmínek. Okamžikem doručení faktury dle předchozí věty dochází k uzavření smlouvy. Pokud Poptávající nemá o fotografii zájem, není povinen tuto skutečnost sdělit Nabízejícímu. Mlčení či nečinnost ze strany Poptávajícího nejsou přijetím nabídky, resp. jsou jejím nepřijetím. Pro případ, že Poptávající nemá o fotografii zájem, Poptávající se zavazuje fotografii z webové databáze vymazat.

3. Ochrana osobních údajů

Poptávající pravidelně aktualizuje a obměňuje obsah svých webových stránek a může kdykoli smazat nebo změnit jakoukoliv poptávku po fotografiích nebo jakoukoliv informaci poskytovanou na těchto stránkách.

4. Poptávané fotografie

  • Velikost poptávaných fotografií není omezena.
  • Poptávající doporučuje nahrávání v maximálně možné velikosti a v maximálním možném rozlišení.
  • Fotografie musí mít větší rozměr než 2480 x 1740 px, což orientačně odpovídá velikosti 4 MB.
  • Fotografie jsou určeny výhradně pro potřeby Poptávajícího.
  • Přítomnost rozpoznatelných osob na fotografiích je nežádoucí.
  • O fotografie vytvořené mobilním telefonem Poptávající nemá zájem.

5. Ceník

Cena fotografie je stanovena podle rozměrů fotografie, a to následovně:

Fotografie ve velikosti

  • A5 až A4 (2480 x 1748 px – 2480 x 3508 px) – 250 Kč
  • Větší než A4 (větší než 2480 x 3508 px) – 500 Kč

6. Licence k jednotlivým fotografiím

Nabízející bere na vědomí, že poskytnutím fotografie je Prodávajícímu též poskytnuta bezplatná neomezená nevýhradní licence k užití fotografie. Nabízející prohlašuje, že je k poskytnutí takovéto licence Poptávajícímu oprávněn. Nabízející nebude u fotografie uváděn jako autor. Poptávající se zavazuje, že neposkytne licenci třetím osobám.

7. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky kdykoli a bez předchozího upozornění.

Za Poptávajícího

PhDr. Nora Dolanská, MBA
ředitelka organizace