Všeobecné smluvní podmínky Pražské informační služby - Prague City Tourism

(Podmínky jsou nedílnou součástí přihlášky na všechny MICE veletrhy 2017)

Odstoupení vystavovatele z účasti na veletrhu – stornopoplatky

Vystavovatel je oprávněn kdykoliv před uskutečněním veletrhu odstoupit z účasti.

Odstoupení z účasti musí být provedeno pouze písemnou formou včetně podpisu objednavatele, razítka a doručeno poštou či elektronicky (naskenovaný dokument) do Pražské informační služby – Prague City Tourism, a to pouze kontaktní osobě uvedené na registračním formuláři. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení. Tento den se započítává do počtu dní rozhodných pro výpočet stornopoplatků.

V případě odstoupení vystavovatele z účasti na veletrhu, je vystavovatel povinen uhradit poplatky následovně:

  1. a) v případě zrušení účasti vystavovatele ode dne přihlášení do 15 kalendářních dní po ukončení termínu registrace a zajištění náhradníka ze strany vystavovatele, činí poplatek 1000,-Kč

    b) při zrušení účasti vystavovatele ode dne přihlášení do 15 kalendářních dní po ukončení termínu registrace bez zajištění náhradníka ze strany vystavovatele, činí poplatek 50% z konečné ceny

  2. při zrušení účasti vystavovatele 16 a více kalendářních dní po ukončení registrace, činí poplatek 100% z konečné ceny

Prague City Tourism je povinna bez zbytečného odkladu vrátit vystavovateli částku po odečtení poplatků, nejdéle však do 14 kalendářních dní.

Pozn.: Výše uvedené ceny jsou včetně DPH.